Ochrana osobných údajov

Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od 25.5. 2018.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti XL TRADE s. r. o.

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov aj iných fyzických osôb (dotknuté osoby) pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetky dotknuté osoby nájdu v tomto dokumente potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako "Zásady") vám poskytnú informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v týchto Zásadách dôkladne prečítali.

1. O nás

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov a ďalších subjektov je spoločnosť XL TRADE s. r. o. so sídlom Komenského 1643/19, 020 01 Púchov, IČO: 53 110 030, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40133/R

(ďalej ako "XL TRADE").

XL TRADE je obchodná spoločnosť, ktorá okrem iného pôsobí v oblasti stavebníctva , zaoberá sa stavebnými úpravami a predovšetkým aplikáciou penovej striekanej izolácie .

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako "GDPR"), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi (ďalej ako "Zákon").

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V XL TRADE spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je determinovaný potrebami nášho obchodného vzťahu. V tomto zmysle potrebujeme od vás iba bežné osobné údaje (v závislosti od toho, akú službu Vám poskytujeme, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme za účelom poskytnutia našej služby voči vám ako našim zákazníkom.

· Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov

 • Sme povinní identifikovať vás pri zaevidovaní objednávky na vaše meno ohľadom nášho produktu.
 • Pri platobných transakciách sme povinní poskytnúť prijímajúcej alebo odovzdávajúcej platobnej inštitúcii informácie.
 • Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

V uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje preto, že nám túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, na základe ktorého postupujeme.

· Vyhodnocujeme podmienky poskytnutia našich produktov

Pred uzavretím zmluvy je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme za účelom realizácie našich povinností voči vám v podobe dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v XL TRADE na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (dodanie tovaru, služby)
 • starostlivosť o zákazníkov
 • plnenie povinností vyplývajúcich XL TRADE z osobitných právnych predpisov

4.1 Registrácia zákazníkov cez Facebook

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na príslušný účel. Rovnako to je aj v prípade, že sa registrujete v rámci nášho profilu na Facebooku, kde uverejňujete referencie na naše služby. Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Na našich webových platformách www.striekanaizolaciaxl.sk využívame taktiež služby Facebook Custom Audience a Facebook Pixel ako produkty spoločnosti Facebook. Uvedené služby vytvárajú priame spojenie so servermi Facebooku. Informácia o tom, že ste navštívili našu webovú stránku je teda prenášaná do spoločnosti Facebook. Facebook zároveň pridelí tieto informácie vášmu osobnému užívateľskému účtu, v prípade že takýto účet máte a ste v rámci neho prihlásený. V prípade, že nie ste užívateľ Facebooku, alebo nie ste prihlásený k vášmu užívateľskému kontu na Facebooku, pri návšteve našich webových stránok, nebude táto návšteva k žiadnemu Facebook účtu priradená. Ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia na Facebooku nájdete v rámci pravidiel ochrany súkromia Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.

4.2 Prevádzkovanie kamerového systému

Na základe oprávneného záujmu na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovaní kriminality, ochrane majetku alebo zdravia, prevádzkujeme kamerový systém. Monitorované miesta sú vždy viditeľne označené. Z kamerových záznamov je možné priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote uvedenej v bode 8. týchto zásad.

5. Chránime vaše údaje

V XL TRADE platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo XL TRADE s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene XL TRADE vyplýva zamestnancom XL TRADE z pracovnoprávneho vzťahu s XL TRADE, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

6. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo XL TRADE s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

7. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa - XL TRADE
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť, preniesť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli XL TRADE.

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípade iných kontaktných údajov.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje na priamy marketing, môžete zmeniť vaše marketingové preferencie tak, aby sme vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať. V takom prípade budeme na základe vašej žiadosti musieť pristúpiť k obmedzeniu ďalšieho spracúvania vašich údajov.

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: penovastriekanaizolaciaxl@gmail.com, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany.

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v XL TRADE uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu:penovastriekanaizolaciaxl@gmail.com

Korešpondenčnú adresu: XL TRADE s.r.o., Komenského 1643/19, 020 01 Púchov

XL TRADE má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. XL TRADE informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, XL TRADE má právo buď:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

Účel:

Právny základ

Doba uchovávania po splnení účelu/dodania služby

Správa zákazníckych objednávok

Plnenie zmluvy

Oprávnený záujem

5 rokov

Registrácia, identifikácia a evidencia zákazníkov

Plnenie zmluvy

5 rokov

Správa zmluvného vzťahu so zákazníkom

Plnenie zmluvy

5 rokov

Uplatňovanie právnych nárokov - reklamácie

Oprávnený záujem Plnenie zmluvy

5 rokov

Dane a účtovníctvo

Zákon

10 rokov

Ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému)

Oprávnený záujem

5 dní

9. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktoré sme pre vás pripravili.

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za takým účelom, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich produktov, akcií a súťaží, prípadne o ponuke svojich zmluvných partnerov rôznymi formami, a to napríklad emailom, telefonicky, formou SMS, či priamo na svojich predajniach. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na:penovastriekanaizolaciaxl@gmail.com. Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na penovastriekanaizolaciaxl@gmail.com. Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

10. Spracúvanie údajov prostredníctvom Cookies aďalších nástrojov

10.1 Cookies

O návštevníkoch a používateľoch našich internetových stránok: www.penova-striekana-izolacia-xl.eu a https://penova-striekana-izolacia-xl-zateplenie.business.site sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

Pod pojmom cookies je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

Väčšina internetových stránok, vrátane tých našich, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

Návštevou našich internetových stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookies. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.

10.2 Google Analytics

Za účelom spracovania štatistiky návštevnosti na našich webových stránkach využívame nástroj Google Analytics ako službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty. Google Analytics taktiež využívajú cookies. Informácie o užívaní tejto služby generované cookies súborom sú v tomto prípade prenášané a ukladané na servery spoločnosti Google v USA. Google je oprávnený tieto informácie využívať pre účely vyhodnocovania užívania webových stránok a vytvárania reportov ohľadom aktivity užívateľov týchto stránok určených pre ich správcu, ako aj pre účely poskytovania ďalších služieb vzťahujúcich sa k činnostiam na webových stránkach. Google je oprávnený poskytnúť tieto informácie tretím stranám, v prípade že sa tak požaduje na základe právnych predpisov, alebo v prípade, že táto tretia strana údaje spracúva pre Google. Google nie je oprávnený prepojovať IP adresu užívateľa stránky s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracúvaním údajov zo strany Google a to spôsobom uvedeným vyššie.

11. Okruh príjemcov

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. Počas plnenia zmluvy môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje niektorým subjektom, ktorých služby v procese plnenia záväzkov zo zmluvy využívame. V prípade správy a údržby našich elektronických informačných systémov dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi tohto systému. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov v súlade s § 79 zákona. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia, cloudových alebo hostingových služieb alebo technickej podpory našej spoločnosti, napr. spoločnosť Webnode,
 • poskytovatelia analytických nástrojov (napr. Google);
 • zamestnanci a orgány našej spoločnosti;
 • inštitúcie a orgány štátnej správy, ktorým sa poskytujú údaje na základe zákonov alebo osobitných predpisov;
 • audítorské spoločnosti, advokátske kancelárie a pod.;
 • naši subdodávatelia.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky, Vaše osobné údaje neposkytujeme.

V Púchove, dňa 15.6.2020

XL TRADE, s.r.o.

Ing. Mária Mateičková, konateľ